POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Krzysztofa Pukaczewskiego), z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail [email protected].

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wcelu przeprowadzenia konsultacji

społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok budżetowy 2025 na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2025).

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe niebędą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie Archiwum Państwowego, zgodnie zInstrukcją kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. poprawiania swoich danych osobowych,

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich

przechowywania w przypadku:

a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich

przetwarzania,

b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego

tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych

będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego.