POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Krzysztofa Pukaczewskiego), z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail [email protected]

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok budżetowy 2023 na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2023).

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie Archiwum Państwowego, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. poprawiania swoich danych osobowych,

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego.