DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Miejska Pruszcz Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pruszczgdanski.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Mizera
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 587759930

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20

    Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu. Drzwi otwierają się automatycznie. Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru.

    Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

    Na parterze znajduje się punkt podawczy.

    Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

    Po prawej i lewej stronie holu głównego znajduje się platforma dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich umożliwiająca dostęp do bocznych korytarzy urzędu.

    Punkt podawczy oraz kasa urzędu wyposażone są w urządzenia interkomowe z podłączoną pętlą indukcyjną do komunikacji z osobami słabosłyszącymi.

    W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Sekretariat znajduje się na I piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I i II piętrze.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 4 (Referat Gospodarki Komunalnej)

    Do wejścia budynku prowadzą schody od strony podwórza.

    Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych.

    Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

    W budynku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 6 (Referat Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego)

    Do wejścia budynku od strony podwórza prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

    Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

    Budynek wyposażony jest w windę.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 44 (Urząd Stanu Cywilnego, ref. Techniczno-Inwestycyjny, Zamówienia Publiczne)

   Wejście do budynku od strony frontowej oraz z tyłu budynku od strony parkingu bez barier architektonicznych.

   Budynek posiada windę.

   Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.